Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky

 

 

 

100% Kvalita

Obchodné podmienky

www.klaris-shop.sk

 

Sídlo:

Kojkovice 45, 739 61, Třinec, ČR

IČO: 74890646

DIČ: CZ 8402285133

zapísaného v živnostenskom registri vedenom u Mestského úradu Třinec,(Ďalej len "predávajúci")

pre predaj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.klaris-shop.sk

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Adresa pre doručovanie:

Zbyszek Kramarčík - Klaris-shop

Kojkovice 45739 61 Třinec (ďalej len "Kontaktná adresa")

ČR

Adresa elektronickej pošty:

info@klaris-shop.sk (ďalej len "Kontaktný email")

Telefón: +420 799507687 (ďalej len "Kontaktný telefón")

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (v zmysle § 1751 zákona č č 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, v aktuálnom znení, ďalej len "občiansky zákonník") platia pre nákup v internetovom obchode "KLARIS-SHOP" prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na internetovej adrese www.klaris-shop.sk (ďalej tiež len "webové rozhranie obchodu") prevádzkovanom Predávajúcim.

1.2. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti Predávajúceho, Kupujúceho a Užívateľa. Kupujúci zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní súčasne potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a že sa s nimi zoznámil. Kúpna zmluva, tj obchodné podmienky vrátane objednávky a jej prijatia budú Kupujúcemu zaslané e-mailom alebo vytlačené poštou bezprostredne po uzatvorení kúpnej zmluvy alebo budú priložené k tovaru najneskôr pri dodaní tovaru Kupujúcemu.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (za "kúpnu zmluvu" sa tu označuje zmluva kúpna, zmluva o dielo, zmluva o poskytnutí služby, či iná zmluva, uzatvorená podľa týchto obchodných podmienok). Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, ibaže sa Kupujúci a Predávajúci výslovne dohodnú na inom jazyku. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené vo webovom rozhraní a v priebehu objednania tovaru, a je tak umožnená ich archivácia, reprodukcie, uchovanie a opakované zobrazenie Kupujúcim, čo Kupujúci berie na vedomie a zaväzuje sa v priebehu objednávania tovaru obchodné podmienky pre seba uchovať pre neskoršie opakované zobrazenie .

1.5. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia obchodnými podmienkami a vzťahy nimi neupravené zákonom občianskym zákonníkom, a ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, zákonom č 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.6. V prípadoch, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania alebo je právnickou osobou, neuplatnia sa na ňu ochrana spotrebiteľa podľa týchto obchodných podmienok, najmä sa neuplatnia príslušné ustanovenia článku 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v úmysle kúpiť prostredníctvom webového rozhrania tovar. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom a Kupujúci, ktorý spotrebiteľom je.

2.2. Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.

2.3. Užívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi webové rozhranie obchodu. Kupujúci je tiež Užívateľom.

2.4. Tovar predávaný prostredníctvom webového rozhrania sú hračky, spoločenské hry, vozíky za bicykle, záhradný nábytok a ďalšie obdobné tovar bližšie špecifikované na webovom rozhraní obchodu.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, Kupujúci vykonáva objednávanie tovaru:bez registrácie vo webovom rozhraní, tj priamo prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára alebo inak) aleboprostredníctvom e-mailovej komunikácie s Predávajúcim zaslaním objednávky na Kontaktný email Predávajúceho aleboprostredníctvom telefonickej alebo SMS objednávky na Kontaktným telefónu Predávajúceho.

3.2. Objednávka bez registrácie (objednávka urobené inak ako z užívateľského účtu) musí obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru) a počet kusov tovaru a osobné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

3.3. Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci na základe ním vykonanej registrácia vo webovom rozhraní pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Kupujúci vykonávať objednanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné využitie užívateľského účtu tretími osobami.

3.4. Prípadné zmeny svojich údajov je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy k zmene došlo.

3.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z príslušnej kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).

3.6. Webové rozhranie obsahuje zoznam tovaru a informácie o ňom, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní (vrátane DPH), ciel a ďalších poplatkov. Uvedené ceny nezahŕňajú ceny a náklady za balenie, dopravu alebo dodanie tovaru Kupujúcemu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dopravou alebo dodaním tovaru obsahuje webové rozhranie a článku 4 týchto obchodných podmienok, pričom v prípade rozporov má prednosť cena vo webovom rozhraní. Tieto ceny platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky (ibaže je vo webovom rozhraní uvedené vyslovene inak).

3.7. Ceny prezentovaného tovar a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ibaže predávajúci uvedie výslovne inak.

3.8. Možnosť Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne s Kupujúcim dojednaných podmienok je zachovaná.

3.9. Prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o ponuku zo strany Predávajúceho (resp. o jeho návrh na uzavretie zmluvy; § 1732 ods 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje). Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom takto prezentovaného tovaru. Ponuka označená ako "akčná" platí do vypredania zásob alebo do doby konci takejto ponuky uvedenej vo webovom rozhraní alebo do odvolania ponuky alebo do ďalšej aktualizácie ponuky.

3.10. Pre objednanie tovaru vyplní Kupujúci objednávkový formulár (alebo uvedie príslušné informácie pri telefonickej alebo emailovej komunikácii) vo webovom rozhraní, ktorý obsahuje najmä informácie o:objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania a uvedie jeho počet, alebo označenie tovaru podľa položiek v prezentácii / katalógu Predávajúceho),spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru vrátane dodacej adresy,identifikačné a kontaktné údaje Kupujúceho, vrátane fakturačných údajov (ak je vyžadované); ainformácie o nákladoch spojených s balením, dopravou alebo dodaním tovaru(Ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.11. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v objednávke alebo v jeho užívateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len "elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platí, že pokiaľ nie je uvedené v potvrdení inak, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle ods 3.13 týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.12. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky alebo overenie totožnosti Kupujúceho (napríklad písomne, faxom alebo telefonicky). Ak nie je objednávka alebo totožnosť osoby Kupujúceho Kupujúcim na výzvu Predávajúceho potvrdená, resp. overená, považuje sa objednávka za neplatnú a kúpna zmluva nevznikne. V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku, najmä neúplnosti alebo nesúladu údajov o osobách oprávnených objednávať tovar, je predávajúci oprávnený k objednávke neprihliadať. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti, je Predávajúci oprávnený odmietnuť (resp. k nej neprihliadať) alebo vrátiť na doplnenie a poskytnúť na to primeranú lehotu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.

3.13. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj kúpna zmluva je uzatvorená) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len "prijatí objednávky"), ktorá je Predávajúcim zaslané Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu Kupujúceho, a ak by k tomuto nedošlo , tak úhradou celej kúpnej ceny alebo prevzatím objednaného tovaru Kupujúcim, podľa toho, čo nastane skôr. Prijatie objednávky (akceptácie) môže byť súčasťou potvrdenie o obdržaní objednávky (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

3.14. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.15. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3.16. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v objednávke a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od Predávajúceho alebo ním zvoleného prepravcu prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru uvedenú v objednávke.

3.17. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané prijatí objednávky podľa ods 3.13 týchto obchodných podmienok.

3.18. Predávajúci upozorní Kupujúceho, ak cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálne. Ak Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.19. Kupujúci môže zrušiť objednávky doposiaľ nepotvrdené Predávajúcim podľa ods 3.13 telefonicky alebo emailovou správou na kontaktnom telefónnom čísle, resp. emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim podľa ods 3.13 sú záväzné. Aj záväznú objednávku je možné po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru spôsobených zrušením objednávky.

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých výška je uvedená vo webovom rozhraní a bude uvedená v objednávke a v jej prijatí. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj tieto náklady spojené s dodaním tovaru.

4.2. Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar Predávajúcemu mimo ďalších spôsobov uvedených vo webovom rozhraní aj niektorým z nižšie uvedených spôsobov:v hotovosti pri platbe na dobierkubezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho č 2300450301/8330 / IBAN CZ6720100000002300450301 vedený u FIO banka as (ďalej len "Účet Predávajúceho")Prípadné ďalšie platby Kupujúceho v súvislosti s vyššie uvedenými spôsobmi úhrady ceny tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní, v objednávke a budú uvedené v prijatí objednávky.ba

4.3. Spôsob platby uvedie Kupujúci v objednávke (kde budú uvedené aj prípadne ďalšie platby v súvislosti so zvoleným spôsobom platby).

4.4. Platba tovaru je možná v eurách (EUR), ceny sú prepočítané kurzom uvedeným vo webovom rozhraní ku dňu objednávky.

4.5. Predávajúci nepožaduje spravidla zálohu na kúpnu cenu tovaru alebo obdobnú platbu. V odôvodnených prípadoch (predovšetkým u objednávok s celkovou cenou nad 200, - EUR) tak môže urobiť. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním Kupujúcemu (§ 2119 ods 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje).

4.6. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.7. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby - číslo objednávky. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.9. Tovar, ktorý je skladom, predávajúci expeduje spravidla do 7 pracovných dní od prijatia objednávky. Pri platbe prevodom na účet Predávajúci tovar skladom expeduje spravidla do 7 pracovných dní od pripísania príslušnej čiastky na svoj účet. Čiastočné dodanie objednaného tovaru je prípustné za predpokladu, že nebol dohodnutý opak.

4.10. Tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci expeduje, akonáhle je to možné. O presnom dátume je Kupujúci vopred informovaný. V prípade, že tovar z objektívnych príčin (tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do SR, výrazne sa zvýšila jeho cena alebo náklady na dodanie) nie je možné za pôvodných podmienok dodať, alebo sa plnenie stane objektívne nemožným, alebo ak nemá Kupujúci vyrovnané všetky záväzky voči Predávajúcemu splatné ku dňu vystavenia objednávky, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. O odstúpení od kúpnej zmluvy bude okamžite informovať Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci už úplne alebo sčasti uhradil kúpnu cenu, bude mu prijatá čiastka vrátená bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 3 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi ), a to do 5 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

4.11. Spôsoby dodania tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru bude zvolený Kupujúcim v objednávke a potvrdený Predávajúcim v prijatí objednávky.

4.12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené vo webovom rozhraní obchodu, budú uvedené v objednávke Kupujúceho a v prijatí objednávky zo strany Predávajúceho.

4.13. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením (za uskladnenie u Predávajúceho za každý deň omeškania vo výške max 0.3, - EUR, maximálne však celkom 20, - EUR alebo do výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 eur), ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru Kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.14. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

4.15. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih doručenia tovaru Kupujúcemu v súlade s kúpnou zmluvou. Bezdôvodné odmietnutie tovaru Kupujúcim sa nepovažuje za nesplnenie povinnosti dodať tovar zo strany Predávajúceho ani za odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi a Predávajúcemu. Odmietnutie prevziať zásielku z dôvodu poškodeného obalu sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie tovar. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky náležitosti a berie na vedomie, že reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky už nie je možná.

4.16. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (vrátane nákladov na balenie a dodanie), nie však skôr, ako tovar prevezme. Zodpovednosť za náhodné zhoršenie, poškodenie či stratu tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal Kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil (tj spravidla, keď je tovar pre neho pripravený k prevzatiu).

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, o dodávke tovar v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v odseku 5.1 alebo o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote podľa predchádzajúcej vety, a to na Kontaktnú adresu, do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla alebo miesta podnikania Predávajúceho alebo na Kontaktný email Predávajúceho.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods 5.2 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy na Kontaktnú adresu, do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4. Kupujúci spolu s vráteným tovarom priloží kópiu dodacieho listu a faktúry, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, a ďalej písomné vyjadrenie o odstúpení od kúpnej zmluvy a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka alebo inak). Vyjadrenie takisto musí obsahovať kontaktnú adresu, telefón a elektronickú adresu Kupujúceho.

5.5. V lehote desiatich dní od vrátenia tovaru Kupujúcim podľa ods 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.6. Predávajúci vráti Kupujúcemu peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Pri vrátení tovaru do 15. až do 30. od prevzatia tovaru má Kupujúci nárok iba na vrátenie kúpnej ceny, nie na vrátenie nákladov na dodanie tovaru. Predávajúci peniaze vráti do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to (i) rovnakým spôsobom, akým je od Kupujúceho prijal, alebo (ii) spôsobom, aký Kupujúci požadoval, (iii) pričom ale vždy aj zaslaním na ním oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 10 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), s čím Kupujúci týmto vyslovuje svoj súhlas za podmienky, že mu týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.Odstoupí Ak Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.7. Ak Kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.8. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru.

5.9. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. Za tovar podstatne poškodené alebo zničené pri preprave v dôsledku použitia nevhodného obalu nemožno vrátiť kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru.

5.10. Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim hradí Kupujúci, a to aj keď nemôže byť tovar navrátené pre svoju povahu poštou. Predávajúci je oprávnený započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru na kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru, ktoré majú byť Kupujúcemu vrátené.

5.11. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel Kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak Kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia Predávajúcemu neoznámi), a to do 5 dní od odstúpenia od zmluvy.

5.12. Je-li spoločne s tovarom poskytnutý darček, je príslušná darovacia zmluva uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy ktoroukoľvek stranou, stráca darovacia zmluva efektívnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

6.1. Práv Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

6.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

6.2.2. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.2.3. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

6.3. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok a záruka za akosť sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

6.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.5. Práva z vadného plnenia, vrátane záručnej zodpovednosti, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktný adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia chýb podľa reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené), v akejkoľvek prevádzke Predávajúceho, v sídle alebo v mieste podnikania Predávajúceho. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

6.6. Reklamačný poriadok

6.6.1. Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky za akosť spotrebiteľom, v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č 634/1995 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

6.6.2. U každého tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady a že sa vady u spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.6.3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby (v prípade poskytnutia záruky za akosť) alebo v priebehu doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne vada tovaru, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný, a túto vadu možno odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom výrobku má Kupujúci právo namiesto odstránenia vady požadovať výmenu chybného výrobku za bezchybný. U odstrániteľnej chyby má Kupujúci ďalej právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Práva z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel, alebo ak vadu sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom sú doručené, okrem prípadov ustanovených zákonom. Neodstúpi Ak Kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

6.6.4. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave) bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak.

6.6.5. Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, keď bol tovar doručený na Kontaktnú adresu Predávajúceho, do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho.

6.6.6. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej doby, a ďalej na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na vady spôsobené nesprávnym používaním, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia; u vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; namiesto práva na výmenu má Kupujúci v prípadoch podľa tejto vety právo na primeranú zľavu.

6.6.7. Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne.Ak to webové rozhranie umožňuje, môže Kupujúci pre oznámenia reklamácie využiť reklamačný protokol, ktorý mu bude zaslaný na adresu elektronickej pošty alebo je k dispozícii na stiahnutie na webovom rozhraní.Doručenie reklamovaného tovaru (inak ako na dobierku, ktorú predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určené k oprave), do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo do sídla či miesta podnikania Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. K tovaru je nutné priložiť doklad o zakúpení tovaru či faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpe tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

6.6.8. Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípadne ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním, či zneužitím tovar, prípadne nedbalosťou.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Predávajúci prehlasuje, že je platne registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00047063.

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska a doručovaciu a fakturačná adresa, odlišuje ak sa od adresy bydliska, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo, prípadne ďalších osobných údajov, ktoré uvedie v objednávke alebo pri registrácii užívateľského účtu (ďalej spoločne všetko tiež len ako "osobné údaje"), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje budú spracovávané pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre vedenie užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu (ak túto možnosť označí, alebo ak jej označenie nie je možné, tak ju výslovne nevylúči). Súhlas alebo jeho zamietnutie sa spracovaním osobných údajov nie je podmienkou, ktorá by znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

7.4. Spracovaním osobných údajov Kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa.

7.5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti Kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje Kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje Kupujúceho Predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externý dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru Kupujúcemu, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

7.8. V prípade, že by sa Kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:požiadať Predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Nevyhovie Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

7.9. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho. Kupujúci ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúceho. Súhlasy podľa oboch predchádzajúcich viet môže Kupujúci kedykoľvek odvolať.

8. Doručovanie

8.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo v objednávke, alebo v rámci komunikácie medzi stranami.

8.2. Správa je doručená:v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov iných štátov, ktoré poskytujú spotrebiteľovi vyššiu mieru ochrany.

9.2. V otázkach neupravených kúpnou zmluvou (vrátane objednávky a jej prijatia) a obchodnými podmienkami (či prípadne komunikáciou medzi stranami) sa právny vzťah riadi podmienkami uvedenými vo webovom rozhraní. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

9.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Používateľ a Kupujúci nesmie pri využívaní webového rozhrania používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webového rozhrania a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softvérové ??vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom. Chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky alebo pri jej podaní a vybavovanie budú zisťované a opravované na základe e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

9.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa vykonáva aj Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/) a práva na ochranu spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz/). Mimosúdnych sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom svojej vyššie uvedenej emailovej adresy, prípadne sa môže Kupujúci obracať na záujmové združenia a iné subjekty pôsobiace v rámci ochrany práv spotrebiteľov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania ani žiadne také dobrovoľne nedodržiava (v zmysle § 1826 ods 1 písm. E) Občianskeho zákonníka).

9.5. Obsah webových stránok Predávajúceho, všetky na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie) a v súvisiacich tlačených médiách (propagačné letáky, inzercia atď), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto obchodných podmienok, je chránený autorským právom Predávajúceho a môžu byť chránené ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmie byť Kupujúcim a Užívateľom menený, kopírovaný, reprodukovaný, šírený ani použitý žiadnou treťou stranou na akýkoľvek účel bez písomného súhlasu Predávajúceho. Predovšetkým je zakázané odplatne alebo bezplatne sprístupňovať fotografie a texty umiestnené na webovom rozhraní. Pri nerešpektovaní tohto zákazu bude predávajúci postupovať v súlade so zákonom č 121/2000 Zb., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

9.6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné (a to aj z dôvodov ich rozpore s právom na ochranu spotrebiteľa), alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

9.7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je uložená a archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám (ustanovenia týchto podmienok a zákona o poskytnutie kúpnej zmluvy a obchodných podmienok Kupujúcemu nie sú týmto akokoľvek dotknuté). Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok poskytne Predávajúci Kupujúcemu na vyžiadanie v textovej podobe (v elektronickej podobe zaslaním emailom)

9.8. Kupujúci na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností (v zmysle § 1765 ods 2 Občianskeho zákonníka).

9.9. Webové rozhranie používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textové súbory umiestnené počítača Kupujúceho a Užívateľov webového rozhrania umožňujúce analýzu spôsobu užívania webového rozhrania Kupujúcim a Užívateľovi. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude užívať týchto informácií na zhodnotenie používania webového rozhrania a vytváranie správ o jeho aktivite, určených pre Predávajúceho a prevádzkovateľa webového rozhrania a pre užívanie internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, bude-ak to vyžaduje zákon alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Google nebude spájať IP adresu Kupujúceho a Užívateľov s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má k dispozícii. Kupujúci a Používatelia webového rozhrania môžu odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ale v tomto prípadne nie je vylúčené, že nebude možné plne využívať všetky funkcie webového rozhrania. Používaním webového rozhrania súhlasí Kupujúci a Užívatelia so spracovaním údajov o nich spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

9.10. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Práva a povinnosti strán sa riadi vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého časovej vznikli.

9.11. V prípade dotazu k obchodným podmienkam a kúpnej zmluve poskytne Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne všetky potrebné informácie.

9.12. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 2. 2016

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk